kozolec.png

crta
projektiA.jpg

Realizacija vizije Kamniške Bistrice kot zelene osi regije poteka postopoma in zelo počasi, saj gre za zelo obsežen projekt, ki bo za svojo realizacijo potreboval več desetletij.

V letih 1997 in 1998 je ICRO – Inštitut za celostni razvoj in okolje iz Domžal v sodelovanju z Občino Domžale in Turističnim društvom Radomlje pripravil PHARE projekt "Kamniška Bistrica: rekreacijska os regije". Ključni cilj projekta je bil skozi okrogle mize in delavnice povezati strokovnjake in različne interesne skupine ob Kamniški Bistrici ter pripraviti skupno vizijo urejanja vodotoka. Projekt je identificiral glavne probleme, vezane na vodni in obvodni prostor, ter opozoril na premalo poznane in dostikrat prezrte potenciale Kamniške Bistrice.

Občine Domžale, Kamnik in Dol pri Ljubljani so leta 1999 podpisale Pismo o nameri o skupnem pristopu k urejanju območja vodotoka Kamniška Bistrica s ciljem vzpostaviti zeleno rekreacijsko os ob Kamniški Bistrici ob hkratnem reševanju perečega problema poplav.

ICRO – Inštitut za celostni razvoj in okolje je leta 2001 pripravil publikacijo "Kamniška Bistrica: Zelena rekreacijska os regije. Vizije ureditve obvodnega prostora kot osrednjega dela zelenega sistema regije s potenciali za razvoj ekološkega, kulturnega in rekreativnega turizma", ki je izšla tudi v angleškem jeziku (The Kamniška Bistrica river: Visions for Establishment and Utilization of a Green Buffer Zone Along the River).

V času od podpisa pisma o nameri o skupnem pristopu k urejanju območja vodotoka Kamniške Bistrice, so občine sprejele kar nekaj prostorskih aktov in pripravile vrsto različnih dokumentov, ki so vizijo zelene osi regije za nekaj korakov približale realnosti. Najpomembnejši dokument zagotovo predstavlja lokacijski načrt Kamniška Bistrica : rekreacijska os regije, ki je bil pripravljen za območje občine Domžale.

Leta 2004 je bila v galeriji Domžale pripravljena razstava »Kamniška Bistrica: zelena os regije«. Namen razstave je bil s pomočjo fotografij in kartografskega gradiva obiskovalce razstave seznaniti z naravnimi in kulturnimi zanimivostmi območja ob reki in njenih mlinščicah ter predstaviti osnovni koncept parkovne ureditve obrečnega prostora v občini Domžale.

Od leta 2004 se v občinah Domžale in Kamnik intenzivno odvijajo različne aktivnosti s katerimi se skuša doseči večjo povezanost območja in zgraditi sistem vzdolžnih in prečnih poti ter realizirati različne programe ob poteh. Tako se je do danes vzpostavilo že veliko km novih poti in več novih mostov in brvi čez Kamniško Bistrico in njene mlinščice.

V letih 2008 in 2009 se je s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru projekta Trkamo na vrata dediščine s klopmi, mizami, stojali za kolesa, koši, posameznimi igrali ter informacijskimi in usmerjvalnimi tablami opremilo 14 počivališč ob Kamniški Bistrici. V okviru projekta Trkamo na vrata dediščine je bila v letu 2008 publikacija deloma ponatisnjena tudi publikacija o viziji ureditve obvodnega prostora z naslovom "Kamniška Bistrica: zelena os regije. Primer dobre prakse v srcu Slovenije".

Za realizacijo zelene osi in posameznih turistično-rekreativnih in drugih programov osi je pripravljenih kar nekaj projektov s katerimi občine v sodelovanju z različnimi partnerji kandidirajo za sredstva na različnih razpisih (EU sklad za razvoj regij, LIFE + itd.).

marta

Vizija zelene osi se je razvila skozi različne okrogle mize in delavnice z različnimi strokovnimi in laičnimi javnostmi v letu 1999 v okviru PHARE projekta "Kamniška Bistrica: rekreacijska os regije".

 
Srce Slovenije
© ICRO april 2009
Oblikovanje in izvedba: Profont