publikacija.png

aktualno

Septembra 2012 pripravljen projekt WISEKAMBIS katerega nosilec je Inštitut za vode RS s partnerji ICRO Domžale, FGG – Inštitutom za zdravstveno hidrotehniko, Centralno čistilno napravo Domžale in Občino Domžale. S projektom se kandidira za sredstva iz pograma LIFE + za realizacijo Demonstracijskega centra za remidiacijo vodnih in obvodnih sistemov.

Decembra 2012 je Občina Domžale pripravila projekt nadgradne Kamniške Bistrice kot zelene osi regije z novimi programi in izvedbo novih odsekov poti s katerim kandidira na EU sredstva iz razvojnih skladov.

pojavi

Tujerodne vrste (predvsem nedotika, kanadska rozga, japonski dresnik) predstavljajo problem, ki se ob Kamniški Bistrici pojavlja v zadnjem desetletju. Omenjene tujerodne vrste izredno hitro izpodrivajo naravno obvodno zarast vrbe in jelše, s tem pa živalskim vrstam spreminjajo ekološke pogoje, hkrati pa vplivajo na izgled celotne reke. Najbolj so konkurenčne na površinah, ki so bile kakorkoli poškodovane ob posegih v brežine. V takih primerih naravna zarast (vrba, jelša) skoraj nima možnosti razvoja, saj jo intenzivno rastoča nedotika ali navadni dresnik z lahkoto prerasteta.

 
Srce Slovenije
© ICRO april 2009
Oblikovanje in izvedba: Profont